Independents per Sant Pere - Programa

URBANISME

1) Desenvolupament urbanístic ordenat al voltant del nucli urbà, sostenible i orientat a oferir la màxima qualitat en els serveis públics.

Logo
Logo

VIALITAT, SENYALITZACIÓ I ESPAIS PÚBLICS

2) Millorar l''asfaltat i condicionar les voreres de tot el municipi.

3) Racionalitzar els accessos a la vila i les dotacions urbanístiques bàsiques: millores en l''enllumenat públic i manteniment i ampliació de les zones verdes enjardinades, tant del nucli del municipi com de les urbanitzacions.

4) Donar una altra imatge al Parc del riu com a element identitari del poble: noves senyalitzacions, nou enllumenat, parc infantil, col•locació de baranes de fusta d''acord amb l''entorn i d''una barra limitadora de l''altura per evitar que el parc es converteixi en una zona d''acampada incontrolada. Disminuir l''impacte visual del dipòsit de gas.

5) Aconseguir la construcció d''un pont nou.

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

AGRICULTURA

6) Donar suport a la preservació de l''activitat econòmica agrícola, atès que representa una implicació important dels ciutadans de Sant Pere Pescador i és el nucli vertebrador del poble.

7) Col•laborar amb l''Agència Catalana de l''Aigua (ACA) en la definició dels Plans de gestió per al riu Fluvià a fi que l''activitat agrícola no es vegi afectada.

8) Neteja dels camins, recs, rieres, marges i accessos a les zones rurals i agrícoles.

9) Enfortir els vincles amb els sindicats agrícoles pertinents per disposar dels treballadors temporers necessaris per dur a terme les tasques agrícoles, on l''Ajuntament oferirà el servei d''interlocució i mediació amb el diferents col•lectius implicats.

10) Organitzar "El mes de la poma".

TURISME

11) Desestacionalitzar el turisme de temporada oferint alternatives per assolir un turisme integrador amb el territori i l''entorn: rutes guiades en paratges d''interès natural (Parc Natural dels Aiguamolls de l''Empordà), cicloturisme, senderisme, desenvolupament d''activitats nàutiques.

12) Creació d''un Patronat Municipal de Turisme que potenciï Sant Pere Pescador com a marca de qualitat turística.

13) Potenciació de l''Oficina de Turisme.

14) Expansió i rehabilitació del carril-bici existent.

15) Buscar punts d''interlocució amb els càmpings per analitzar les problemàtiques particulars i els beneficis mutus.

COMERÇ, RESTAURACIÓ I SECTOR SERVEIS

16) Proposar alternatives per a la consolidació i desenvolupament del petit comerç, la restauració i el sector serveis.

MEDI AMBIENT

17) Foment d''iniciatives dirigides a la recollida selectiva de residus municipals.

18) Fer una deixalleria municipal funcional.

19) Impulsar juntament amb l''Agència Catalana de l''Aigua (ACA) el procés d''execució d''una depuradora municipal que permetrà una xarxa de sanejament adequada a les necessitats del municipi evitant que augmenti la pressió sobre la xarxa de sanejament del nucli de la vila.

PLATJA

20) Netejar la platja i condicionar-la amb els serveis bàsics imprescindibles: papereres, lavabos, dutxes i passarel•les de fusta.

21) Redacció d''un Pla especial d''ordenació de platges que reguli els requisits que han de regir les activitats en aquest entorn.

RIU FLUVIÀ

22) Actuar de manera ferma per dotar el riu d''uns usos que permetin compatibilitzar les activitats aquàtiques amb el màxim respecte per l''entorn. El riu és un element que dóna identitat al poble i del que tothom n''ha de gaudir. Redacció d''un Pla d''usos del tram baix del riu Fluvià equilibrat i consensuat amb els diversos sectors implicats: veïns, sector turístic, Parc Natural dels Aiguamolls de l''Empordà, Agència Catalana de l''Aigua (ACA), etc.


ENSENYAMENT

23) Ampliar el CEIP Llagut en funció de les necessitats específiques per evitar-ne la saturació.

24) Construcció d''una llar d''infants.

25) Enfortir la col•laboració amb els representants de l''AMPA per atendre les demandes i necessitats escolars i extraescolars dels alumnes.

26) Establir un conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per crear una Oficina de l''ensenyament del català.

SANITAT

27) Construirem un nou dispensari mèdic.

CULTURA I PATRIMONI

28) Protecció dels edificis amb especial valor arquitectònic i dels béns culturals d''interès nacional i local.

29) Creació del Catàleg municipal de masos i cortals.

30) Augmentar els projectes d''aprofitament de la Biblioteca Municipal.

31) Reprendre l''activitat teatral de l''Elenc Santperenc.

FESTES I JOVENTUT

32) Ampliar i diversificar l''oferta de les activitats d''oci estiuenques.

33) Creació d''un Servei Municipal de Joventut.

34) Habilitació d''un dels equipaments municipals existents com a Casal per a la gent jove.

GENT GRAN

35) Involucrar la gent gran en les activitats del municipi per tal que la seva experiència sigui vista com un valor i un actiu.

SEGURETAT CIUTADANA

36) Augmentar la dotació policial per donar cobertura a les característiques estacionals del municipi: especial incidència en la temporada de recollida de fruita i en la temporada turística.

37) Creació d''una Policia local funcional i adaptada a les nostres necessitats.

ESPORTS

38) Estudiar la viabilitat de la construcció d''una piscina municipal.

39) Consolidar el nou camp de futbol de gespa artificial i construcció d''uns vestidors adequats a les necessitats del futbol base i sènior del municipi.

40) Donar usos funcionals al pavelló esportiu municipal.

41) Creació d''una Escola municipal d''esports nàutics en col•laboració amb les diferents entitats existents (Escola de vela La Gola, Club Nàutic) i altres col•lectius implicats.

IMMIGRACIÓ

42) Introduir la figura d''un mediador intercultural que sigui un interlocutor vàlid entre l''Ajuntament i el col•lectiu immigrant.

NOVES TECNOLOGIES

43) Potenciar un web municipal que faciliti els tràmits en línia (administració electrònica).

43) Impulsar una xarxa local sense cables (wireless) de recursos compartits.


Som molts els que pensem en un poble millor


10 propostes clau per a Sant Pere Pescador

1- Ampliació del CEIP Llagut i construcció d’una llar d’infants.
2- Construcció d''un nou dispensari mèdic.
3- Preservació de l''activitat econòmica agrícola com a eix vertebrador del poble.
4- Potenciació de Sant Pere Pescador com a marca de qualitat turística.
5- Condicionament i embelliment del Parc del riu.
6- Habilitació d’un equipament municipal com a Casal de Joventut.
7- Introducció de la figura d''un mediador intercultural.
8- Redacció d''un Pla especial d''ordenació de platges i d''un Pla d''usos del tram baix del riu Fluvià.
9- Millora de la neteja viària i la gestió dels residus.
10- Assistència domiciliària per a la gent gran.

 

 


Copyright 2006 - 2011 · SantPerePescador.com · Emporda Disseny Web · Avís Legal · Anuncia't · Contacte
SantPerePescador.cat no te cap vinculació amb l'Ajuntament de Sant Pere Pescador